Co by było, gdyby...

Odsłony: 3354

{jcomments on}Co by było, gdyby...

Co by było, gdyby gmina wypłacała szkołom stowarzyszeniowym dotację zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Przypomnijmy, że burmistrz gminy Głuchołazy wypłaca szkołom prowadzonym przez stowarzyszenia dotację z uwzględnieniem wydatków bieżących odnoszących się do działalności wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez gminę, tj. dwóch szkół wiejskich (w Bodzanowie i Nowym Świętowie) i dwóch szkół miejskich (w Głuchołazach), a nie jest to zgodne ze stanowiskiem MEN.

Ministerstwo, kilkakrotnie odpowiadając na zapytania poselskie, wyrażało zdanie, że do wyliczania dotacji dla szkół stowarzyszeniowych należy brać pod uwagę tylko szkoły wiejskie:

 

„Do podstawy ustalenia dotacji dla szkoły publicznej zlokalizowanej na terenie wiejskim - zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej - nie należy uwzględniać wydatków bieżących odnoszących się do działalności wszystkich szkół publicznych tego samego typu prowadzonych przez samorząd, a tylko szkół tego typu funkcjonujących na wsi, bowiem szkoła wiejska to inny ˝rodzaj szkoły˝ (dla którego wyróżnikiem jest uwzględniona w algorytmie podziału subwencji oświatowej waga P1) niż szkoła tego samego typu w mieście.”

A zatem wypłacane dotacje są o wiele niższe, niż powinny być. Tylko w ostatnim roku gmina „zaoszczędziła” w ten sposób aż 2 196 621 zł, bo o tyle więcej pieniędzy musiałaby wypłacić szkołom stowarzyszeniowym.

Na pewno nie jest sprawiedliwe, by bieżące wydatki przypadające na ucznia w szkole wiejskiej prowadzonej przez stowarzyszenie były o 6596 zł niższe niż w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina.

O sprawiedliwości czytamy przecież w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który podziela stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2008 r. sygn. akt II GSK 333/07:

 

„Wobec braku legalnej definicji terminu "rodzaj szkoły" należy uznać, że "rodzaj szkoły" to jej cechy szczególne, charakterystyczne w ramach danego typu szkoły, przy czym rozróżnienia szkoły w tym zakresie należy dokonywać mając na względzie cel przepisu stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, w którym ustawodawca odwołuje się do tych pojęć. Niewątpliwie celem art. 80 ust. 3 ustawy jest sprawiedliwy podział środków finansowych przez jednostkę samorządu terytorialnego pomiędzy szkoły prowadzone na jej obszarze i ich ujednolicenie w przypadku, gdy inny podmiot prowadzi szkołę, której prowadzenie należy do zadań własnych gminy”.

            Zrobiliśmy symulację, która pokazuje, o ile więcej pieniędzy powinny otrzymywać szkoły stowarzyszeniowe w naszej gminie. Dane nie uwzględniają oczywiście pieniędzy przekazywanych szkołom przez państwo na dzieci z niepełnosprawnościami.

Szkoły

Liczba uczniów

Różnica w dotacji na jednego ucznia

Zaległości gminy dla poszczególnych szkół za ostatni rok

Polski Świętów

54

6596,46

356 208,84

Sławniowice

30

6596,46

197 893,80

Gierałcice

44

6596,46

290 244,24

SP Stary Las

40

6596,46

263 858,40

Burgrabice

42

6596,46

277 051,32

Charbielin

45

6596,46

296 840,70

Biskupów

30

6596,46

197 893,80

SP Jarnołtówek

48

6596,46

316 630,08

 

 

 

 

Razem

333

 

2 196 621,18

 

Spójrzmy też na wykresy: