Kto może ubiegać się o wyprawkę szkolną?

Odsłony: 1343

{jcomments on}Kto może ubiegać się o wyprawkę szkolną?

Jeszcze tylko tydzień wakacji, a zatem już dziś warto pomyśleć o funduszach na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Rządowy program pomocy uczniom przewiduje pomoc rodzinom o najtrudniejszej sytuacji materialnej, ale nie w każdym przypadku.. Dofinansowanie przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

I – III szkoły podstawowej,

V- szkoły podstawowej,

II szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

Rodzice bądź opiekunowie ubiegający się o taką pomoc muszą zaświadczyć, że ich dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają kwot:

  • 456 zł netto - dotyczy wyłącznie uczniów klasy II - III oraz V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,
  • 539 zł netto - dotyczy wyłącznie uczniów klasy I szkoły podstawowej

Istnieje możliwość przyznania dofinansowania na zakup podręczników także w przypadku przekroczenia podanego kryterium dochodowego, ale przy zaistnieniu szczególnej sytuacji losowej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych itp.

Dofinansowanie wynosi:

  • do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów:

a)niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  • do kwoty 770 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

  • do kwoty 325 zł

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

  • do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

  • do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum,  niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

  • do kwoty 607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

  • do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

  • do kwoty 445 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego i technikum

Wnioski o dofinansowanie należy składać u dyrektora szkoły do 10 września.