Jeszcze o nadzwyczajnej sesji

Odsłony: 1406

{jcomments on}Jeszcze o nadzwyczajnej sesji

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że ostatnia sesja naszej rady miejskiej, określana jako nadzwyczajna, odbyła się bez podania do publicznej wiadomości informacji o jej zwołaniu. Radni zebrali się prawie przy pustej sali, nie licząc dwóch przedstawicieli lokalnych mediów. Sytuacja ta prowokowała pytania o to, co jest powodem tajności tych obrad. Sesję zwołano na wniosek burmistrza złożony 21 sierpnia, ale do 26 sierpnia informacja o posiedzeniu nie pojawiła się na oficjalnej stronie urzędu ani na plakatach.

Radny K. Bortniczuk uznał takie postępowanie za ograniczenie prawa obywateli do udziału w pracach Rady Miejskiej i już podczas sesji zażądał wyjaśnień. Jak można się spodziewać, otrzymał mało przekonujące informacje typu: „Z tego, co wiadomo, nie został naruszony przepis” i dlatego postanowił sprawę uczynić klarowną przy użyciu innych sposobów.

30 sierpnia wystosował do opolskiego wojewody pismo, w którym opisał zaistniałą sytuację i  poprosił o opinię w tej sprawie.

Przytaczamy treść dokumentu:

„Szanowny Panie Wojewodo

Jako radny Gminy Głuchołazy zwracam się do Pana z wnioskiem o zbadanie prawidłowości procesu zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, w dniu 26 sierpnia 2013 roku.

W mojej ocenie zachodzi uzasadnione podejrzenie niedopełnienia obowiązków organu stanowiącego gminy, wynikających z zasady jawności prac organów gminy, ujętej w art. 11b ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, oraz zapisów § 19 pkt. 7 Statutu Gminy Głuchołazy.

Zasada jawności prac organów gminy, jakim niewątpliwie jest Rada Miejska, zakłada możliwość brania udziału w jej pracach przez obywateli. Aby prawo obywateli do udziału w pracach Rady Miejskiej uzyskało realny wymiar, w Statucie Gminy Głuchołazy (§ 19 pkt. 7) znalazł się następujący zapis:  „Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty”. Za sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Głuchołazy rozumie się umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy:  www.glucholazy.pl oraz rozplakatowanie informacji na słupach ogłoszeniowych – co wynika z dotychczasowej praktyki.

W przypadku sesji nadzwyczajnej z dnia 26 sierpnia 2013 roku obowiązek określony w § 19 pkt. 7 Statutu Gminy Głuchołazy nie został dopełniony – informacja o sesji nie została opublikowana, w związku z czym realnie ograniczona została jawność prac organów gminy.

Nadmieniam, że przedmiotowa sesja zwołana została na podstawie wniosku Burmistrza Głuchołaz, z 21 sierpnia 2013 roku, a więc istniała możliwość czasowa spełnienia wymogów określonych w § 19 pkt. 7 Statutu Gminy Głuchołazy.

 

Z poważaniem

Kamil Bortniczuk”

 

Z pewnością nie zaszkodzi dowiedzieć się, czy władze naszej gminy postępują zgodnie z przepisami, które w dodatku same uchwalają. Kto pyta, nie błądzi – mówi przecież stare przysłowie.