Komisja rolnictwa uświadomiona

Odsłony: 1169

{jcomments on}Komisja rolnictwa uświadomiona

Na dzisiejszym swoim posiedzeniu Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska została poinformowana o postępach w sprawie dotyczące dotyczącej kanalizacji wsi, a konkretnie konfliktu miedzy mieszkańcami a spółką „Wodociągi”, która  niezgodnie z ustawą obarcza ich kosztami urządzeń kanalizacyjnych.

Przewodniczący komisji, S. Szul, odczytał zgromadzonym pismo informujące o wszczęciu postępowania antymonopolistycznego i postawieniu zarzutów komunalnemu przedsiębiorstwu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skierowanie sprawy do UOKiK było działaniem bardzo potrzebnym, o czym przekonywały już pół roku temu władze gminy, gdyż dawało okazję do pozyskania obiektywnej opinii o głuchołaskiej spółce. Teraz, gdy ta ocena zaczyna się kształtować, dobrze, żeby zapoznali się z nią wszyscy radni, a tym bardziej radni reprezentujący wieś.

 

Choć pismo to było już wcześniej prezentowane na naszej stronie, zamieszczamy je jeszcze raz, aby nikt z zainteresowanych nie mógł powiedzieć w przyszłości, że nie wiedział o toczącym się postępowaniu przeciwko „Wodociągom”.

„Działając na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50. póz. 331 z późn. zm.) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach w ślad za pismem z dnia 4 lutego 2013 r. uprzejmie informuje, iż postępowanie wyjaśniające, jakie przeprowadzone zostało w związku ze złożonym przez Pana zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez „Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach dało podstawy do wszczęcia przeciwko ww. przedsiębiorcy postępowania antymonopolowego.

 

W wyniku poczynionych ustaleń „Wodociągom" postawiony został zarzut nadużywania pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmującym obszar gminy Głuchołazy w drodze narzucania uciążliwych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ww. przedsiębiorcy, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści, w drodze nałożenia na osoby ubiegające się o przyłączenie do sieci obowiązku poniesienia kosztów budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w zakresie obejmującym:

 

- przewody łączące wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacyjną w zakresie, w jakim znajdują się one w granicach nieruchomości gruntowej odbiorcy za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (łącznie ze studzienką);

 

- przepompownie ścieków;

 

- przewody łączące wewnętrzną instalację wodociągową z siecią wodociągową w zakresie, w jakim znajdują się one poza granicą nieruchomości  gruntowej odbiorcy;

 

z jednoczesnym wyłączeniem możliwości przekazania własności tych urządzeń przedsiębiorstwu za wynagrodzeniem, co może stanowić naruszenie art. 9 ust. l i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Postępowanie w powyższym zakresie zostało wszczęte w dniu 25 lipca 2013 r. pod sygn. akt RKT-411-05/13/MI. Decyzja kończąca ww. postępowanie opublikowana zostanie po jej wydaniu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl i dostępna będzie - z wyłączeniem informacji poufnych - w zakładce „Prawo" - „Decyzje Prezesa UOKiK".