Burmistrz przekroczył swoje kompetencje

Czy uda się zwrócić wszystkim pieniądze które nie słusznie pobrano? Co z pieniędzmi, które gmina wydała na działanie  „strefy płatnego parkowania”. W Głuchołazach przez wiele lat funkcjonowała strefa płatnego parkowania. Pobierane w niej były opłaty. W 2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu zapadły dwa wyroki, które w dużej części zakwestionowały działanie płatnej strefy parkowania w Głuchołazach. W wyroku II SA/OP 296/18 sąd stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Głuchołaz to jest Regulaminu strefy płatnego parkowania. Regulował on takie kwestie między innymi jak sposób pobierania opłaty za parkowanie i wydawania winiet parkingowych. Sposób pobierania opłaty dodatkowej (mandatów). Dotyczył też kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Stwierdzenie nieważności zarządzenia rodzi skutki z mocą wsteczną od daty podjęcia. Tym samym zarządzenie w sprawie płatnego parkowania  jest nieważne od chwili jego podjęcia, a zatem jest prawnie bezskuteczne.

W uzasadnieniu wyroku czytamy między innymi:

Kontrolowane w niniejszej sprawie zarządzenie z dnia 30 września 2010 r. zostało natomiast wydane przez organ wykonawczy Gminy, tj. Burmistrza, który nie posiadał ustawowego upoważnienia w powyższych przepisach do ustalenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Głuchołazach.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że wydanie przez Burmistrza zaskarżonego zarządzenia bez ustawowego umocowania stanowi o naruszeniu konstytucyjnych warunków legalności badanego aktu prawa miejscowego.

W rozpoznawanej sprawie organ wykonawczy gminy nie miał żadnych ustawowych uprawnień do wydania regulaminu strefy płatnego parkowania.

Granice władztwa organów gminy są określone normami ustawowymi, a tych w rozpatrywanym przypadku niewątpliwie nie dochowano. Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.s.g., gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych. W sytuacji, gdy organ wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu bądź działa bez upoważnienia, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co niewątpliwie miało miejsce w niniejszej sprawie.

Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że Burmistrz wydając zaskarżone zarządzenie naruszył wynikającą z art. 94 Konstytucji RP zasadę stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W konsekwencji działanie Burmistrza uchybia też zasadzie działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

 

Wyrok jest już prawomocny. Wprawdzie władze gminy odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego ale w czerwcu 2021 roku NSA oddalił skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego między innymi czytamy:

W realiach niniejszej sprawy oznacza to nie tylko zakaz rozstrzygania tej kwestii przez inny organ ale także zakaz przenoszenia uprawnień zastrzeżonych do właściwości rady gminy na inny organ, w tym na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a zatem na organ wykonawczy gminy (art. 26 ust. 1 u.s.g.). Również charakter norm prawnych statuujących strefę płatnego parkowania jednoznacznie wskazuje, iż akt prawny przewidziany w tym zakresie przez ustawodawcę winien być aktem prawa miejscowego, co także pokazuje, iż to rada gminy, jako na organ stanowiący gminy, winna tworzyć normy prawa w tym zakresie.

Powyższe uwagi składają się na jednoznaczny obraz przekroczenia kompetencji przez Burmistrza G[...] przy wydawaniu zaskarżonego zarządzenia. Organ ten nie posiadał prawnie skutecznego upoważnienia do ustalenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w G[...], a tym samym zarządzenie wydane w tym zakresie nie miało ustawowego umocowania. Prawidłowa jest w takiej sytuacji konkluzja Sądu I instancji, iż wydając zaskarżone zarządzenie Burmistrz G[...] naruszył zasadę działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP) i zasadę stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych (art. 94 Konstytucji RP).

Działanie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach zostało postawione pod znakiem zapytania. Mieszkańcy mogą domagać się zwrotu opłat za korzystanie z niej między innymi za abonamenty i  opłaty dodatkowe (mandaty).

Inną sprawą jest odpowiedzialność za pobieranie pieniędzy w miejscach, które nie mogły być strefą płatnego parkowania. Czy uda się zwrócić wszystkim pieniądze które nie słusznie pobrano? Co z pieniędzmi, które gmina wydała na działanie  „strefy płatnego parkowania”.

Treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Czytaj też: Jak obniżyć opłatę za śmieci?

Zobacz też: Znów przekładanie kostki

Zobacz również: Zwroty pieniędzy za pakowanie

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

Czytaj więcej