Czy Burmistrz działał na podstawie i w granicach prawa?

przez JW
Odsłony: 2702
Głuchołazy rynek
Głuchołazy rynek

W Głuchołazach przez wiele lat funkcjonowała strefa płatnego parkowania.

Pobierane w niej były opłaty. W 2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu zapadły dwa wyroki, które w dużej części zakwestionowały działanie płatnej strefy parkowania w Głuchołazach. W wyroku II SA/OP 296/18 sąd stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Głuchołaz to jest Regulaminu strefy płatnego parkowania. Regulował on takie kwestie między innymi jak sposób pobierania opłaty za parkowanie i wydawania winiet parkingowych. Sposób pobierania opłaty dodatkowej (mandatów). Dotyczył też kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Stwierdzenie nieważności zarządzenia rodzi skutki z mocą wsteczną od daty podjęcia. Tym samym zarządzenie w sprawie płatnego parkowania  jest nieważne od chwili jego podjęcia, a zatem jest prawnie bezskuteczne.

W uzasadnieniu wyroku czytamy między innymi:

Kontrolowane w niniejszej sprawie zarządzenie z dnia 30 września 2010 r. zostało natomiast wydane przez organ wykonawczy Gminy, tj. Burmistrza, który nie posiadał ustawowego upoważnienia w powyższych przepisach do ustalenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Głuchołazach.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że wydanie przez Burmistrza zaskarżonego zarządzenia bez ustawowego umocowania stanowi o naruszeniu konstytucyjnych warunków legalności badanego aktu prawa miejscowego.

W rozpoznawanej sprawie organ wykonawczy gminy nie miał żadnych ustawowych uprawnień do wydania regulaminu strefy płatnego parkowania.

Granice władztwa organów gminy są określone normami ustawowymi, a tych w rozpatrywanym przypadku niewątpliwie nie dochowano. Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.s.g., gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych. W sytuacji, gdy organ wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu bądź działa bez upoważnienia, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co niewątpliwie miało miejsce w niniejszej sprawie.

Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że Burmistrz wydając zaskarżone zarządzenie naruszył wynikającą z art. 94 Konstytucji RP zasadę stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W konsekwencji działanie Burmistrza uchybia też zasadzie działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Ponieważ władze gminy odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, teraz to on zdecyduje, czy od 2010 r. opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania, mandaty z tego tytułu oraz abonamenty były pobierane zgodnie z prawem. Jeśli NSA utrzyma wyroki niższej instancji, to wszystko wskazuje, że mieszkańcy będą mogli domagać się od władz gminy zwrotu pobranych pieniędzy, a może również należnych odsetek.

Treść wyroku

Czytaj też: W powiecie nyskim nie mamy nocnej apteki

Zobacz też: Wkrótce rozstrzygnięcie sprawy parkingowej

Zobacz również: Na domek dla owadów też nie szczędzono grosza

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.