Głuchołazy burmistrz
Głuchołazy burmistrz
Burmistrz przekroczył swoje kompetencje
JW
Odsłony: 4071

Czy uda się zwrócić wszystkim pieniądze które nie słusznie pobrano? Co z pieniędzmi, które gmina wydała na działanie  „strefy płatnego parkowania”. W Głuchołazach przez wiele lat funkcjonowała strefa płatnego parkowania. Pobierane w niej były opłaty. W 2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu zapadły dwa wyroki, które w dużej części zakwestionowały działanie płatnej strefy parkowania w Głuchołazach. W wyroku II SA/OP 296/18 sąd stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Głuchołaz to jest Regulaminu strefy płatnego parkowania. Regulował on takie kwestie między innymi jak sposób pobierania opłaty za parkowanie i wydawania winiet parkingowych. Sposób pobierania opłaty dodatkowej (mandatów). Dotyczył też kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Stwierdzenie nieważności zarządzenia rodzi skutki z mocą wsteczną od daty podjęcia. Tym samym zarządzenie w sprawie płatnego parkowania  jest nieważne od chwili jego podjęcia, a zatem jest prawnie bezskuteczne.

W uzasadnieniu wyroku czytamy między innymi:

Kontrolowane w niniejszej sprawie zarządzenie z dnia 30 września 2010 r. zostało natomiast wydane przez organ wykonawczy Gminy, tj. Burmistrza, który nie posiadał ustawowego upoważnienia w powyższych przepisach do ustalenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Głuchołazach.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że wydanie przez Burmistrza zaskarżonego zarządzenia bez ustawowego umocowania stanowi o naruszeniu konstytucyjnych warunków legalności badanego aktu prawa miejscowego.

W rozpoznawanej sprawie organ wykonawczy gminy nie miał żadnych ustawowych uprawnień do wydania regulaminu strefy płatnego parkowania.

Granice władztwa organów gminy są określone normami ustawowymi, a tych w rozpatrywanym przypadku niewątpliwie nie dochowano. Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.s.g., gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych. W sytuacji, gdy organ wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu bądź działa bez upoważnienia, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co niewątpliwie miało miejsce w niniejszej sprawie.

Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że Burmistrz wydając zaskarżone zarządzenie naruszył wynikającą z art. 94 Konstytucji RP zasadę stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W konsekwencji działanie Burmistrza uchybia też zasadzie działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

 

Wyrok jest już prawomocny. Wprawdzie władze gminy odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego ale w czerwcu 2021 roku NSA oddalił skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego między innymi czytamy:

W realiach niniejszej sprawy oznacza to nie tylko zakaz rozstrzygania tej kwestii przez inny organ ale także zakaz przenoszenia uprawnień zastrzeżonych do właściwości rady gminy na inny organ, w tym na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a zatem na organ wykonawczy gminy (art. 26 ust. 1 u.s.g.). Również charakter norm prawnych statuujących strefę płatnego parkowania jednoznacznie wskazuje, iż akt prawny przewidziany w tym zakresie przez ustawodawcę winien być aktem prawa miejscowego, co także pokazuje, iż to rada gminy, jako na organ stanowiący gminy, winna tworzyć normy prawa w tym zakresie.

Powyższe uwagi składają się na jednoznaczny obraz przekroczenia kompetencji przez Burmistrza G[...] przy wydawaniu zaskarżonego zarządzenia. Organ ten nie posiadał prawnie skutecznego upoważnienia do ustalenia Regulaminu strefy płatnego parkowania w G[...], a tym samym zarządzenie wydane w tym zakresie nie miało ustawowego umocowania. Prawidłowa jest w takiej sytuacji konkluzja Sądu I instancji, iż wydając zaskarżone zarządzenie Burmistrz G[...] naruszył zasadę działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP) i zasadę stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych (art. 94 Konstytucji RP).

Działanie strefy płatnego parkowania w Głuchołazach zostało postawione pod znakiem zapytania. Mieszkańcy mogą domagać się zwrotu opłat za korzystanie z niej między innymi za abonamenty i  opłaty dodatkowe (mandaty).

Inną sprawą jest odpowiedzialność za pobieranie pieniędzy w miejscach, które nie mogły być strefą płatnego parkowania. Czy uda się zwrócić wszystkim pieniądze które nie słusznie pobrano? Co z pieniędzmi, które gmina wydała na działanie  „strefy płatnego parkowania”.

Treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Czytaj też: Jak obniżyć opłatę za śmieci?

Zobacz też: Znów przekładanie kostki

Zobacz również: Zwroty pieniędzy za pakowanie

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

Głuchołazy sesja
Głuchołazy sesja
Czemu śmieci droższe?
es
Odsłony: 5473

Pewnie że wszystko drożeje, ale podwyżka śmieci w naszej gminie podyktowana jest nie tylko wzrostem cen usług i kosztów odbioru odpadów na wysypisku śmieci. Może gdyby władze gminy nie szły na łatwiznę i rzetelnie rozłożyły kwotę za wywóz odpadów na wszystkich mieszkańców, nasze opłaty byłyby niższe. Przeciwko podniesieniu stawki za odbiór odpadów głosowali niektórzy radni, a radny J. Wanicki uzasadnił taką decyzję trzema argumentami. Urząd statystyczny podaje, że w gminie Głuchołazy mieszka ponad 23 tys. mieszkańców, a w ewidencji płacących za śmieci jest tylko 17,8 tys. osób. Poza tym urzędnicy mają problem ze ściągalnością należności za śmieci nawet od tych, którzy złożyli deklaracje. Straty z tego tytułu to ok. 900 tys. złotych, przy czym w ostatnim okresie zaległości wzrosły o ok. 45 tys. złotych. Radny J. Wanicki uważa także, że przedstawiona parę minut przed sesją kalkulacja, na podstawie której ustalono wysokość opłat, nie jest na tyle szczegółowa, by ocenić, czy przyjęty przez władze gminy algorytm, sprawiedliwie rozdziela ciężar opłat na mieszkańców.

Czytaj też: Czy Burmistrz działał na podstawie i w granicach prawa?

Zobacz też: Opłaty za śmieci uchwalone

Zobacz również: Zwroty pieniędzy za pakowanie

Nasza strona: glucholazy.eu

Głuchołazy - portal miasta i gminy. Wiadomości i komentarze.

 

Kopa Biskupia w gminie  Głuchołazy
Kopa Biskupia w gminie Głuchołazy
Korona Parku Krajobrazowego czeka
es
Odsłony: 6208

Odznaka Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” czeka na śmiałków, którzy zdobędą wszystkie najważniejsze wzniesienia Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, a następnie uwiecznią na zdjęciach tabliczki z ich nazwami i prześlą organizatorowi akcji, czyli Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych. Okres zdobywania odznaki rozpoczął się 1 kwietnia i jest nieograniczony. Wszelkie informacje, w tym lista szczytów, mapa i regulamin dostępne na stronie ZOPK.

Czytaj więcej
Kradzież na gazownika
es
Odsłony: 9971

Nyska policja przestrzega przed oszustami, którzy prześcigają się w pomysłach, okradając najczęściej starszych i samotnych ludzi. Do przemyślnej kradzieży doszło ostatnio w Nysie. 83-letnia kobieta wpuściła do mieszkania mężczyzn, którzy podawali się za pracowników gazowni i zamierzali wymieniać dysze w kuchence gazowej. Po ich wyjściu okazało się, że z mieszkania zginęły 2 tys. złotych oraz wartościowe zegarki. Policja przestrzega, że w okresie przedświątecznym należy zachować czujność, bo mogą nas nawiedzać różni, nie zawsze uczciwi domokrążcy.

Czytaj więcej
Rodziny wielodzietne bez ulg w żłobku
es
Odsłony: 8430

Rodziny wielodzietne przestają być wspierane przez naszą gminę. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli przygotowany przez burmistrza nowy projekt uchwały dotyczący opłat za żłobek. Zakłada on, że już od stycznia rodziny wielodzietne (z trojgiem i więcej dzieci) nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dodajmy, że Rada Miejska w Głuchołazach przyjęła niekorzystną dla rodzin wielodzietnych uchwałę, choć mogła poprzeć przygotowany przez grupę radnych projekt zakładający zamrożenie dotychczasowych opłat na poziomie tego roku i utrzymanie obowiązujących ulg.